เอกสารล่าสุด : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ.2565 /คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ/คำสั่งคณะกรรมการธรรมาภิบาล/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 กฎบัตรตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2566
IMG-LOGO

บุคลากร

IMGDonec metus orci, malesuada et lectus vitae
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉียงตะวัน ยอดดำเนิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายงานกฎหมายและงานตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 0898579714
e-mail : natsawarn@gmail.com
IMGDonec metus orci, malesuada et lectus vitae
นางสาว สุมามาลย์ เงินเมือง
ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 1117
e-mail : sumamarn.n@nsru.ac.th
IMGDonec metus orci, malesuada et lectus vitae
นางสาว วาสนา อาจสาริกิจ
ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 1117
e-mail : wasana.a@nsru.ac.th
IMGDonec metus orci, malesuada et lectus vitae
ว่าที่ร้อยตรีหญิง เพียงฝัน พันธุหงษ์
ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 1117
e-mail : peingfun.p@nsru.ac.th