เอกสารล่าสุด : รายงานการวิเคราะห์ เรื่องการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงาน-Mork-Mamual-งานตรวจสอบ-ด้านการเงิน รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง วิเคราะห์ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามแผนปฏิบัติราชการงานตรสจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
IMG-LOGO

แผนการตรวจสอบ

ลำดับ เอกสาร ไฟล์
4 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Download
5 การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ Download
6 การวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ Download
7 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
9 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
16 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
41 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรับครั้งที่ 1 Download
58 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Download
59 แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -2569 Download
63 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับแผนครั่้งที่ 1) Download
81 แผนปฏิบัติราชการงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Download
83 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 Download
84 แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Download
89 แผนปฏิบัติราชการงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Download
93 การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Download
99 แผนปฏิบัติราชการงารตรวจสอบภายใน ระยะยาว 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2571 Download
103 การระบุหัวข้อการตรวจสอบภายใน (AUdit Universe) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Download