เอกสารล่าสุด : กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชถชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คู่มือการประเมินผลการควบคุมภายใน
IMG-LOGO