เอกสารล่าสุด : รายงานการวิเคราะห์ เรื่องการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงาน-Mork-Mamual-งานตรวจสอบ-ด้านการเงิน รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง วิเคราะห์ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามแผนปฏิบัติราชการงานตรสจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
IMG-LOGO

เอกสารประชาสัมพันธ์

ลำดับ เอกสาร ไฟล์
12 โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 Download
13 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 Download
14 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 Download
15 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ที่ กค 0409.2/ว118 ลว 9 ตุลาคม 2562) Download
25 คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน Download
43 การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน Download
46 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
55 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
64 รายงานประเมินผลการประเมินกรอบคุณธรรมหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 Download
65 รายงานผลประเมินความพึ่งพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Download
67 แนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Download
70 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดสรรทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Download
71 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Download
72 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Download
74 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 Download
78 รายงานผลการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 Download
79 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2566 Download
88 กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Download
94 รายงานตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download
95 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดสรรทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Download
96 รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download
97 รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฎิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 Download
100 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2567 Download