ผู้บริหารและบุคลากร

ดร.ลภัสวัฒน์ คล้ายแสง

ตำแหน่ง :
รักษาการหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 1117
e-Mail : adsawadej.k@nsru.ac.th
ประวัติการทำงาน

นางสาวดารณี เพ็ชรากูล

ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 1117
e-Mail : daranee.p@nsru.ac.th
ประวัติการทำงาน

นางสาวสุมามาลย์ เงินเมือง

ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 1117
e-Mail : sumamarn.n@nsru.ac.th
ประวัติการทำงาน

นางสาววาสนา อาจสาริกิจ

ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 1117
e-Mail : wasana.a@nsru.ac.th
ประวัติการทำงาน

นายยศพัฒน์ พัฒนปัญญวัฒน์

ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 1117
e-Mail : yotsaphat.ph@nsru.ac.th
ประวัติการทำงาน