เอกสารล่าสุด : คู่มือการปฏิบัติงาน-Mork-Mamual-งานตรวจสอบ-ด้านการเงิน รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง วิเคราะห์ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามแผนปฏิบัติราชการงานตรสจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การระบุหัวข้อการตรวจสอบภายใน (AUdit Universe) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2567
IMG-LOGO

บุคลากร

IMGDonec metus orci, malesuada et lectus vitae
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉียงตะวัน ยอดดำเนิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายงานกฎหมายและงานตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 0898579714
e-mail : natsawarn@gmail.com
IMGDonec metus orci, malesuada et lectus vitae
นางสาว สุมามาลย์ เงินเมือง
ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 1117
e-mail : sumamarn.n@nsru.ac.th
IMGDonec metus orci, malesuada et lectus vitae
นางสาว วาสนา อาจสาริกิจ
ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 1117
e-mail : wasana.a@nsru.ac.th
IMGDonec metus orci, malesuada et lectus vitae
ว่าที่ร้อยตรีหญิง เพียงฝัน พันธุหงษ์
ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 1117
e-mail : peingfun.p@nsru.ac.th