เอกสารล่าสุด : กรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2569 แนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายงานผลประเมินความพึ่งพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายงานประเมินผลการประเมินกรอบคุณธรรมหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564
IMG-LOGO

แผนการตรวจสอบ

ลำดับ เอกสาร ไฟล์
4 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Download
5 การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ Download
6 การวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ Download
7 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
9 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
16 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
41 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรับครั้งที่ 1 Download
58 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Download
59 แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -2569 Download
63 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับแผนครั่้งที่ 1) Download