เอกสารล่าสุด : แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 กฎบัตรตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2566 แผนปฏิบัติราชการงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
IMG-LOGO

แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -2569

เอกสารหลัก :
ชื่อเอกสาร :
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -2569 (pdf)
ไฟล์เอกสาร :
ประเภทเอกสาร :
แผนการตรวจสอบ
สถานการใช้ในปัจจุบัน :
ใช้งาน