เอกสารล่าสุด : กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (ว5) (ประกาศใช้วันที่ 06/01/2564) ขอแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2564 การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน
IMG-LOGO