เอกสารล่าสุด : ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
IMG-LOGO